Ofelia Vedtægter

Sidst revideret 22. august 2022

§1 Foreningens navn
§1 Ofelia

§2 Foreningens hjemsted
§2 Ofelia er hjemmehørende i region Syddanmark med bopæl i Kolding.

§3 Foreningens formål
3.1 Ofelia er en frivillig, almennyttig forening, der støtter arrangementet Oriental Festival Denmark.
3.2 Formålet for foreningen er at skabe et trygt, varmt og imødekommende fællesskab omkring den orientalske dans. Her hyldes diversiteten indenfor den orientalske dans, både når det kommer til stilart og niveau. Både ny-danseren og den topprofessionelle bydes velkommen.
3.3 Foreningen ønsker at fremme den orientalske dans i Danmark, herunder udbrede kendskab til og skabe mulighed for fordybelse og udøvelse.
3.4 Formålet får sit liv gennem deltagelse i og afholdelse af arrangementer, herunder fx festivaler, shows og workshops hvor det er muligt at invitere gæsteundervisere.
3.5 Det er foreningens formål at udvikle medlemmernes lyst til at deltage i, engagere sig og tage medansvar i foreningen.

§4 Medlemskab
4.1 Alle, der går ind for foreningens formål, kan blive medlem. Man er medlem af foreningen, når medlemskabet er registreret.
4.2 Medlemskab af foreningen forudsætter betaling af kontingent. Beløbet fastsættes af bestyrelsen.
4.3 Kontingentperioden løber fra 1. september til 31. august, begge dage inklusiv. Ved indmeldelser efter 1. september gælder medlemskabet til førstkommende 31. august, dog hvis man melder sig ind efter 31. maj gælder medlemskabet til 31. august året efter (dvs. op til 15 måneder).
4.4 Medlemskabet støtter Ofelias aktiviteter, kan give rabat ved foreningsarrangementer, samt giver stemmeret til generalforsamlingen.
4.5 Såfremt medlemskabet ikke fornyes ved kontingentperiodens udløb, bliver man automatisk udmeldt jf. §4.3.
4.6 Al deltagelse i foreningens aktiviteter og arrangementer foregår på eget ansvar.
4.7 Bestyrelsen kan ekskludere et medlem, der arbejder imod foreningen. Det ekskluderede medlem kan skriftligt forlange, at eksklusionen bliver prøvet på førstkommende generalforsamling.

§5 Kontingent
5.1 Kontingentbeløbet fastsættes af bestyrelsen, ligeledes opkrævningsform.
5.2 Der er ikke fortrydelsesret og der refunderes ikke penge for hold eller venteliste.

§6 Generalforsamlingen
6.1 Generalforsamlingen er foreningens øverste myndighed.
6.2 Generalforsamlingen indkaldes via e-mail til alle medlemmer og/eller opslag på foreningens hjemmeside/Facebook-side med mindst en måneds varsel. Indkaldelsen skal indeholde en foreløbig dagsorden samt foreningens reviderede regnskab. Generalforsamlingen afholdes én gang årligt og inden udgangen af juni.
6.3 Forslag til dagsordenen sendes til bestyrelsen senest 14 dage før og medlemmerne skal have kendskab til den endelige dagsorden senest 8 dage før.
6.4 Stemmeret i foreningen: Alle medlemmer, der er fyldt 15 år, har stemmeret. Forældre til børn under 15 år har en stemme pr. barn – dog har intet medlem mere end én stemme.
6.5 Alle, der er fyldt 15 år, kan vælges til bestyrelsen – dog skal forperson og kasserer være fyldt 18 år.
6.6 Alle afgørelser vedtages med simpelt flertal – dog skal vedtægtsændringer besluttes med 2/3 flertal. Alle afstemninger afgøres ved håndsoprækning. Dog skal der være skriftlig afstemning, hvis dirigenten bestemmer det eller 3 medlemmer på generalforsamlingen ønsker det samt ved alle kampvalg.
6.7 Generalforsamlingens dagsorden
1. Valg af dirigent og stemmetællere
2. Bestyrelsens beretning
3. Fremlæggelse af regnskab til godkendelse
4. Indkomne forslag
5. Fremlæggelse af handlingsplan og budget
6. Valg af bestyrelse og suppleant
7. Valg af revisor
8. Evt.
6.8 Bestyrelsen har ansvaret for, at der tages referat af mødet.
6.9 Bestyrelsen kan beslutte, at generalforsamlingen helt eller delvist afvikles digitalt, hvis forhold gør det umuligt at afvikle generalforsamlingen som et fysisk møde.

§7 Ekstraordinær generalforsamling
7.1 Et flertal i bestyrelsen kan indkalde til en ekstraordinær generalforsamling, og bestyrelsen skal indkalde til en ekstraordinær generalforsamling når mindst 20% af medlemmerne ønsker det. Ønske herom skal tilkendegives som en skriftlig begæring til bestyrelsen.
7.2 Indkaldelsen til den ekstraordinære generalforsamling skal ske senest 14 dage efter modtagelsen af begæringen. Med indkaldelsen sendes den endelige dagsorden. Varsling som ved den ordinære generalforsamling.

§8 Bestyrelsen
8.1 Bestyrelsen står for den daglige ledelse af foreningen mellem de årlige generalforsamlinger. Bestyrelsen leder foreningen i overensstemmelse med vedtægterne og beslutninger truffet af generalforsamlingen.
8.2 Medlemmer i bestyrelsen: Bestyrelsen består af 2-3 medlemmer der efter generalforsamlingen fordeler posterne mellem sig, med minimum en forperson og en kasserer.
8.3 Bestyrelsen vælges for 2 år og kan genvælges.
8.4 Der vælges hvert år en suppleant til bestyrelsen. Hvis et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen i valgperioden, indtræder suppleanten i stedet og bestyrelsen fordeler posterne mellem sig på ny.
8.5 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
8.6 Bestyrelsen udarbejder et aftalepapir for dets interne samarbejde og kan nedsætte arbejdsgrupper efter behov.

§9 Regnskab/økonomi
9.1 Regnskabsåret følger kontingentperioden (regnskabsperioden er 1/9-31/8).
9.2 Regnskabet føres af kassereren og skal indeholde oversigt over indtægter og udgifter samt en status. Bestyrelsen er ansvarlig for at udarbejde regnskabet.
9.3 Regnskabet forelægges bestyrelsen løbende samt tilses og revideres af den af generalforsamlingen valgte revisor.

§10 Dispositionsret
10.1 Det er forpersonen eller kassereren, der har ret til at indgå aftaler på foreningens vegne. Bestyrelsen kan give et udvalg eller en person fuldmagt til at foretage dispositioner på vegne af foreningen.
10.2 Køb, pantsætning eller salg af fast ejendom, samt optagelse af lån eller kredit i pengeinstitutter kræver dog samtykke og underskrift af den samlede bestyrelse.
10.3 Foreningens medlemmer hæfter ikke personligt for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§11 Vedtægtsændringer
§11 Ændringer af vedtægterne kan vedtages på en ordinær eller ekstraordinær generalforsamling, når forslaget er indsendt til tiden og mindst 2/3 af de fremmødte stemmeberettigede stemmer for forslaget.

§12 Opløsning af foreningen
12.1 Foreningen kan opløses på en ekstraordinær generalforsamling, hvor mindst halvdelen af foreningens medlemmer er til stede. Der kræves mindst 3/4 af de afgivne stemmer for at forslaget kan vedtages. Hvis det nødvendige flertal på 3/4 for en opløsning opnås, men med under halvdelen af medlemmerne til stede, indkaldes til endnu en ekstraordinær generalforsamling, hvor beslutning om foreningens opløsning kan vedtages med 3/4 af de afgivne stemmer uanset antallet af fremmødte.
12.2 I tilfælde af opløsning skal foreningens formue bruges i overensstemmelse med det i §3 fastsatte formål, eller overdrages til almennyttige formål, der har til formål at støtte den orientalske dans i Danmark. Beslutning om den konkrete anvendelse eller overdragelse af formuen træffes af den opløsende generalforsamling.

§13 Godkendelse
Vedtaget på den stiftende generalforsamling den [22] [august] [2022]